· Số lớp học: 31 · Số HS: 1302 _Trong đó:_ TT Khối lớp Tổng số HS Số HS nữ 1 1 ...